Для опрацювання: Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами» - Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Представництва Служби у регіонах
середа | 18.07.2018
Дозвільна система Актуальна інформація

Для опрацювання: Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами»

01.07.2014
Поділитись:
twitter facebook В Контакте

Просимо учасників Робочої групи надати свої зауваження та пропозиції до 10 липня 2014 року


Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну адресу novak@dkrp.gov.ua. Контактний телефон 285 34 77.

 

Порівняльна таблиця

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами»

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

 

 

 

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від  „_____” __________ 2014 р.  №______

Київ

Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2817; 2009 р., № 70, ст. 2430, 2012 р., №  43, ст. 1659), зміни, що додаються.

2. Установити, що абзац девятий пункту 34 Типових правил розміщення зовнішньої реклами не поширюється на видані до набрання чинності цією постановою дозволи на розміщення зовнішньої реклами.

 

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від  „_____” __________ 2014 р.  №______

Київ

Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2817; 2009 р., № 70, ст. 2430, 2012 р., №  43, ст. 1659), зміни, що додаються.

2. Установити, що дія пункту 14 Змін, затверджених цією постановою, не поширюється на зовнішню рекламу, дозволи на розміщення якої видані до набрання чинності цією постановою.

 

 

 

 

5. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами сільська, селищна, міська рада може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати відповідні функції на існуючий відділ, управління (далі - робочий орган). Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

Відсутні положення

5.. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами сільська, селищна, міська рада може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати відповідні функції на існуючий відділ, управління (далі - робочий орган). Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

 

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочий орган може залучати на громадських засадах представників суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері зовнішньої реклами, їх об’єднань та громадських організацій для розгляду проблемних питань щодо регулювання рекламної діяльності.

 

 

Робочий орган проводить щокварталу спільні наради із залученням зазначених представників.

 

6. До повноважень робочого органу належать:

підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

6. До повноважень робочого органу належать:

 

Виключити

 

9. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

 

фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

 

копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

9. Для одержання дозволу заявник подає державному адміністратору у дозвільному центрі або адміністротору у центрі надання адмністративних послуг виконавчому органові сільської (селищної) ради (у разі розміщення зовнішньої реклами у межах території села або селища) заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 “Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 49, ст. 3074) (далі — заява).

До заяви додаються фотокартка і комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 10 х 15 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

Видача, переоформлення, анулювання дозволу, видача його дубліката здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.”.

.

 

10. За наявності документів, передбачених пунктом 9 цих Правил, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

 

Робочий орган протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 3 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

 

 

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого органу ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

10. Заява і документи, що додаються до неї, у день її реєстрації державним адміністратором або виконавчим органом сільської (селищної) ради чи протягом наступного робочого дня передаються робочому органові для реєстрації в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі — журнал), який ведеться за формою згідно з додатком 2. Журнал прошивається, а його сторінки нумеруються. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.”;

Робочий орган протягом трьох днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу.  Протягом трьох робочих днів з дня реєстрації заяви керівник робочого органу  приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган у день прийняття такого рішення або протягом наступного робочого дня видає заявнику безпосередньо або через державного адміністратора (у разі звернення заявника до виконавчого органу сільської (селищної) ради) для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 3 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

 

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення видає заявнику через державного адміністратора вмотивовану відповідь із зазначенням дати та номеру реєстрації встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого органу ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

 

 

11. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

11. З метою оформлення (погодження заявником) примірників дозволу пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

 

 

 

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

 

13. Протягом строку, зазначеного у пункті 11 цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

Протягом строку, передбаченого абзацами першим - третім пункту 11 цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 11 цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

Протягом п'яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до бюджетів територіальних громад сіл, селищ і міст.

13. Протягом строку, зазначеного у пункті 11 цих Правил, робочий орган оформлює обидва примірники дозволу за участі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху (у разі розміщення зовнішньої реклами у межах червоних ліній міських вулиць і доріг),  центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства (в межах обслуговування доріг), центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини (у разі розміщення реклами на пам'ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць) та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (у разі розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам'яток).

заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає  через державного адміністратора у дозвільному центрі або адміністротора у центрі надання адмністративних робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

Протягом строку, передбаченого абзацами першим - третім пункту 11 цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 11 цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

Протягом п'яти днів з дня повідомлення належним чином заявника про прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

 

Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до бюджетів територіальних громад сіл, селищ і міст.

 

14. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з додатком 4.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

14 Під час подання заяви на одержання дозволу або оформлених примірників дозволу представник робочого органу перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення.

Заява та документи, що додаються до неї, погоджені примірники дозволу приймаються за описом, копія якого негайно видається (направляється) заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.”.

 

 

15. У разі не додержання заявником строку, зазначеного в пункті 11 цих Правил, та у разі не надання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 13 цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

15. У разі не додержання заявником строку, зазначеного в пункті 11 цих Правил, та у разі не надання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 13 цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику через державного адміністратора дозвільного центра/адміністратора центра надання адміністративних послуг, про що  робочий  орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

 

 

 

 

 

16. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури.

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

Державтоінспекцією - у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток і в межах об'єктів природно-заповідного фонду;

 

 

утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

 

 

 

 

Зазначені в абзацах першому, третьому - п'ятому цього пункту органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з дати звернення заявника.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

 

16. Оформлення дозволу за участі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху (у разі розміщення зовнішньої реклами у межах червоних ліній міських вулиць і доріг), ), центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства (в межах обслуговування доріг), центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини (у разі розміщення реклами на пам'ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць) та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (у разі розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам'яток) здійснюється без залучення заявника шляхом взаємодії з робочим органом через своїх представників та/або в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій.

Строк розгляду примірника дозволу вказаними вище органами не може перевищувати 5 днів.

Виключити

 

Зовнішня реклама на територіях, будинках, спорудах розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).

 

 

Зазначені в абзацах першому, третьому - п'ятому цього пункту органи та особи беруть участь в оформленні дозволу протягом десяти робочих днів з дати звернення заявника.

 

Перелік органів та осіб, які беруть участь в оформленні дозволу, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

 

 

 

 17. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в абзацах першому, третьому - п'ятому пункту 16 цих Правил, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Виключити

 

 19. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

 19. Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених органами, передбаченими пунктом 13 цих Типових правил погоджених примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає на найближче засідання виконавчого органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

 

20. Виконавчий орган ради протягом п'яти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п'яти днів з дати його прийняття.

20. Виконавчий орган ради протягом десяти робочих днів з дня одержання від робочого органу пропозицій щодо видачі дозволу приймає рішення про його видачу або про відмову у видачі. У разі розгляду пропозицій виконавчим комітетом відповідної ради рішення про видачу дозволу або відмову в його видачі приймається протягом 30 днів з дня одержання зазначених пропозицій.

У разі прийняття рішення про видачу дозволу керівник робочого органу протягом двох робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.

Перший примірник дозволу або письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу видається робочим органом протягом одного робочого дня після підписання безпосередньо заявникові або державному адміністраторові для вручення заявникові, а другий примірник або копія письмового повідомлення про відмову у видачі дозволу залишається в робочому органі. Факт видачі дозволу або письмового повідомлення про відмову в його видачі фіксується в журналі.

 

28. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

28. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше місце у тій самій територіальній зоні. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

 

виключити 

Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання іншого місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

 

30. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається: документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб; оригінал зареєстрованого дозволу; письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи); копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця; банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

 Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

30. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду, дозвіл підлягає переоформленню.

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу, заявник протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подає через державного адміністратора у дозвільному центрі або адміністратора у центрі надання адміністративних послуг, робочому органу заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню та копією документу, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

 

 

 

 

 

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

 32. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

32. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування з додержанням вимог Закону України ”Про основні  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

 

 

34. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 38 - 41 цих Правил;

розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

 

Відстуній

34. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 38 - 41 цих Правил;

розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

розміщуватися вздовж проїжджої частини вулиць і доріг з додержанням відстані між однотипними рекламними засобами з площею поверхні:

- до 3 кв. метрів — не менш як 40 метрів;

- від 3 до 12 кв. метрів — не менш як 70 метрів;

- від 12 до 18 кв. метрів — не менш як 90 метрів;

- 18 кв. метрів і більше — не менш як 100 метрів відповідно.

Зазначена відстань визначається між опорами чи фундаментами розміщених рекламних засобів.

 

 

36. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

Виключити

 

 

 

47. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

47. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законом.

 

 

41. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

Виключити

 

Відсутні положення

 47 1 Рекламний засіб, розміщений без дозволу, є самовільно розміщеним та підлягає демонтажу в установленому цими Правилами порядку.

              Рекламний засіб не вважається самовільно розміщеним до прийняття  виконавчим органом ради відповідного рішення за поданою розповсюджувачем зовнішньої реклами заявою у випадках, передбачених цими Правилами.

 

 

 

49. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

 

порушення благоустрою території.

 

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

49. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні,  та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам, а також вимогам установленим пунктом 48 цих Правил;

порушення правил благоустрою території.

 

Виключити

 

Положення відсутні

50. У разі виявлення порушень вимог цих Правил під час розміщення вивіски або таблички підприємства, установи, організації подають робочому органові клопотання щодо видання попередження про необхідність усунення порушень вимог розміщення вивісок або табличок.

51. Розміщені вивіски і таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів власників, що їх встановили.

Демонтаж вивісок і табличок здійснюється їх власником у строк, установлений у зазначеному в пункті 50 цих Правил попередженні, що становить не менш як п’ять робочих днів, та з письмовим повідомленням робочого органу. У разі невиконання умов такого попередження демонтаж вивісок або табличок здійснюється підприємством, установою, організацією, що визначені виконавчим органом ради на конкурсних засадах (далі — виконавець).

52. Демонтаж рекламних засобів у цих Правилах означає здійснення комплексу заходів, які передбачають відокремлення таких рекламних засобів разом з основою чи фундаментом від місця їх розташування та транспортування на спеціально відведені майданчики для подальшого зберігання. Вимоги до спеціально відведених майданчиків для зберігання рекламних засобів встановлюються виконавчим органом ради.

Демонтажу підлягають самовільно розміщені рекламні засоби, у тому числі ті, що розміщені з недотриманням вимог дозволу або зазначеного в пунктах 13 і 32 цих Правил договору, не мають власника або власник яких невідомий.

53. У разі закінчення строку дії чи анулювання дозволу або розміщення рекламного засобу з недотриманням вимог дозволу власник (користувач) такого засобу зобов’язаний демонтувати його протягом п’яти робочих днів та привести місце його розташування у стан, придатний для цільового використання.

У разі невиконання розповсюджувачем зовнішньої реклами умов зазначеної вимоги робочий орган видає йому письмове попередження про примусовий демонтаж рекламного засобу (далі — попередження), яке повинне бути виконано протягом двох робочих днів таким розповсюджувачем.

У разі невиконання попередження примусовий демонтаж рекламних засобів здійснюється за рішенням виконавчого органу ради в порядку, встановленому пунктами 54—60 цих Правил, з одночасним поданням робочим органом відповідної інформації Держспоживінспекції для вжиття заходів, передбачених Законом України “Про рекламу”.

54. Облік рекламних засобів, які підлягають демонтажу, ведеться робочим органом. Зазначений орган у разі невиконання попередження або з дня виявлення рекламних засобів, власник яких невідомий, протягом п’яти робочих днів після закінчення строку, зазначеного в абзаці першому пункту 53 цих Правил, готує і подає виконавчому органові ради мотивовані пропозиції щодо демонтажу рекламних засобів та проект відповідного рішення разом з переліком самовільно розміщених рекламних засобів, які підлягають демонтажу.

55. Виконавчий орган ради протягом п’яти робочих днів з дня отримання від робочого органу мотивованих пропозицій щодо демонтажу рекламних засобів приймає рішення про демонтаж рекламних засобів або про відмову в їх демонтажі.

Рішення може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

56. Організація та проведення демонтажу рекламних засобів здійснюється виконавцем.

57. Попередження реєструється робочим органом як вихідна кореспонденція і вважається врученим належним чином у разі:

вручення розповсюджувачеві зовнішньої реклами або його представникові особисто під підпис;

відправлення поштою за повідомленою розповсюджувачем зовнішньої реклами поштовою адресою, а в разі коли його поштова адреса невідома — за адресою місцезнаходження (місця проживання) такого розповсюджувача, зазначеною в наявних у робочого органу документах.

58. У разі відсутності розповсюджувача зовнішньої реклами за повідомленою ним адресою або неотримання ним кореспонденції, що надійшла, з інших причин вважається, що попередження вручене такому розповсюджувачеві належним чином.

59. У разі коли власник рекламного засобу відсутній або невідомий, попередження не видається.

60. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний протягом двох робочих днів повідомити робочий орган у письмовій формі про виконання попередження.

Моніторинг за станом виконання розповсюджувачами зовнішньої реклами попереджень здійснює робочий орган.

61. Робочий орган зобов’язаний не менш як за три робочих дні до дня проведення демонтажу самовільно розміщеного рекламного засобу письмово повідомити про це власника (користувача) такого засобу (у разі його наявності) та виконавця.

62. Під час проведення демонтажу повинні бути присутні представники робочого органу та виконавця, а також можуть бути присутні власник (користувач) рекламного засобу, балансоутримувач місця розташування, представник органів внутрішніх справ, представник громадськості та представники заінтересованих державних органів, міських служб та інших організацій (за згодою).

За результатами демонтажу самовільно встановленого рекламного засобу всіма присутніми особами підписується акт у трьох примірниках, до якого обов’язково додаються фотознімки та/або відеозапис такого демонтажу. У разі відмови будь-якої із зазначених осіб підписувати акт у ньому робиться відповідна відмітка.

Один примірник акта залишається у робочому органі, другий — у виконавця, третій — видається власникові (користувачеві) демонтованого рекламного засобу, а у разі неможливості видачі — зберігається у робочому органі.

63. На вимогу виконавця власник (користувач) демонтованого рекламного засобу зобов’язаний відшкодувати обґрунтовані та документально підтверджені витрати, пов’язані з демонтажем і зберіганням самовільно розміщеного рекламного засобу.

Власник (користувач) протягом строку зберігання демонтованого рекламного засобу, визначеного пунктом 65 цих Правил, має право на його повернення після подання виконавцеві таких документів:

заяви у довільній формі;

документа, що підтверджує право власності (інше майнове право) на демонтований рекламний засіб;

документа, що підтверджує оплату витрат виконавця, пов’язаних із демонтажем і зберіганням самовільно розміщеного рекламного засобу;

документа, що підтверджує право уповноваженої особи на одержання демонтованого рекламного засобу.

64. На вимогу організації власники (користувачі) рекламних засобів 64. Демонтаж рекламних засобів здійснюється як оперативно-господарська санкція згідно з договором, зазначеним у пунктах 13 і 32 цих Правил, якщо:

рекламні засоби внаслідок неналежного виготовлення або експлуатації перебувають в аварійному стані, створюють загрозу життю і здоров’ю людей, можуть заподіяти шкоду майну третіх осіб або є такими, що заважають проведенню робіт з усунення аварійних ситуацій;

розповсюджувачем зовнішньої реклами не внесено протягом останніх двох місяців плату за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.

65. Виконавець зберігає демонтований рекламний засіб протягом шести місяців.

У разі розгляду судової справи, пов’язаної з демонтажем рекламного засобу, його зберігання здійснюється протягом строку розгляду судової справи до прийняття рішення, що набирає законної сили.

66. Демонтований рекламний засіб, за яким не звернувся власник (користувач), підлягає утилізації після визначеного пунктом 65 цих Правил строку зберігання.

67. Питання, що не врегульовані цими Правилами, вирішуються згідно із законами.

Спори, що виникають під час вирішення питань, пов’язаних із розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються в установленому законами порядку.”.

 

Додаток 1                                                 

Виключити

Додаток 3

до Типових правил 

Зразок

ДОЗВІЛ

на розміщення зовнішньої реклами

 

Виданий ____________ р. на підставі рішення _______________________

                 (дата видачі)

______________________________________________________________ (виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)

______________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної

______________________________________________________________

особи - прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________________

(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,

______________________________________________________________

ідентифікаційний код (номер) 

 

Адреса місця розташування рекламного засобу ______________________

______________________________________________________________

 

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________

______________________________________________________________

                 (вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу) 

 

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фраґментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

 

Ескіз з конструктивним

рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

_______ __________________ М. П. 

  (підпис)       (ініціали та прізвище) 

 

Погоджувальна частина

 

 

 

1. Власник місця розташування рекламного засобу або уповноважений ним орган (особа)

______________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування, підпис керівника, для фізичної особи - прізвище,

______________________________________________________________

                                       ім'я та по батькові, паспортні дані)

М. П.  

2. Спеціально уповноважений орган з містобудування та архітектури

 

_______________________

 (підпис уповноваженої особи)  

___________________________

(ініціали та прізвище) 

М. П.

3. На вимогу робочого органу:

 

Державтоінспекція у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, біля дорожніх переходів та зупинок транспорту загального користування

 

____________________(підпис уповноваженої особи)  

___________________________ (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

центральний або місцевий орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії і архітектури та в межах зон охорони пам'яток національного або місцевого значення, у межах об'єктів природно-заповідного фонду

_______________________

(підпис уповноваженої особи)  

___________________________

(ініціали та прізвище) 

утримувач інженерних комунікацій у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон зазначених комунікацій

_______________________

 (підпис уповноваженої особи)  

___________________________

(ініціали та прізвище) 

Строк дії дозволу з _____  

до ___________ 

Продовжено з ________  

до ___________ 

Продовжено з ________  

до ___________ 

Продовжено з ________  

до ___________ 

 

Керівник робочого органу  

___________(підпис)  _________________(ініціали та прізвище) 

 

М. П. 

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу  

___________(підпис)  ___________________(ініціали та прізвище) 

 

Додаток 3

до Типових правил 

Зразок

ДОЗВІЛ

на розміщення зовнішньої реклами

 

Виданий ____________ р. на підставі рішення _______________________

                 (дата видачі)

______________________________________________________________  (виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)

______________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної

______________________________________________________________                    особи - прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________________

(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,

______________________________________________________________

ідентифікаційний код (номер) 

 

Адреса місця розташування рекламного засобу ______________________

______________________________________________________________

 

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________

______________________________________________________________

                (вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу) 

 

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фраґментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

 

Ескіз з конструктивним

рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

_______ __________________ М. П. 

  (підпис)       (ініціали та прізвище) 

 

Погоджувальна частина

 

 

 

Відмітка про оформлення дозволу за участю:

 

1. Згода власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особа)

______________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування, підпис керівника, для фізичної особи - прізвище,

______________________________________________________________

 ім'я та по батькові, паспортні дані)

 

М. П.  

2. Спеціально уповноважений орган з містобудування та архітектури

 

(підпис уповноваженої особи)  ___________________________

(ініціали та прізвище) 

 

М. П.

3. На вимогу робочого органу:

Державтоінспекція (у разі розміщення зовнішньої реклами у межах червоних ліній міських вулиць і доріг);

 

(підпис уповноваженої особи)  ___________________________

(ініціали та прізвище) 

 

Укравтодор (в межах обслуговування доріг)

 

(підпис уповноваженої особи)  ___________________________

(ініціали та прізвище) 

 

Мінкультури України (у разі розміщення реклами на пам'ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць)

 

орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація (у разі розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам'яток).

_______________________

(підпис уповноваженої особи)  

___________________________

(ініціали та прізвище) 

 

утримувач інженерних комунікацій у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон зазначених комунікацій

 

_______________________

(підпис уповноваженої особи)  

___________________________

(ініціали та прізвище) 

Строк дії дозволу з _____  до ___________ 

Продовжено з ________  до ___________ 

Продовжено з ________  до ___________ 

Продовжено з ________ до ___________ 

 

Керівник робочого органу  

___________(підпис)  __________________(ініціали та прізвище) 

 

М. П. 

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу  

___________(підпис)  ____________________(ініціали та прізвище) 

Додаток 4

 

Виключити

       

 

 

 

 

Директор Департаменту ліцензування

та дозвільної системи                                                                                                                                                   Олександр Андрєєв

 

 

 

«____»___________ 2014 року

 

 

 


Регуляторні акти
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
28.11.2016
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
23.11.2016
Читати розділ >>
Архів